Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “Ασβεστοποίηση ενδοφακών” & κωδικό ΠΑΡ13501


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΙΔ469ΗΚΥ-Ν5Ζ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΛΘΓ469ΗΚΥ-ΟΗΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/12/2023