Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π0Ρ469ΗΚΥ-ΟΚΥ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/11/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ρ77Ψ469ΗΚΥ-250)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/11/2023