Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “ULEDYCA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΤΞ1469ΗΚΥ-ΠΥΥ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΥΚΩ469ΗΚΥ-ΕΦΒ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023