Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡ13502 – Εργαστήριο Χ. Κοντογιάννη»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΜ5469ΗΚΥ-Α1Η)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ9Τ8469ΗΚΥ-ΤΞΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023