Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΛΣ469ΗΚΥ-ΚΒ6)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΤΑ5469ΗΚΥ-ΘΔΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023