Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΡΦ9469ΗΚΥ-ΜΗΤ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΔΡ6469ΗΚΥ-Π7Ι)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023