Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Σ8469ΗΚΥ-ΡΨΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ00Μ469ΗΚΥ-Φ3Μ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023