Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “RFCS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Θ81469ΗΚΥ-Ω8Π)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 2/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1Ν0469ΗΚΥ-76Ε)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023