Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΟΤ469ΗΚΥ-ΘΜ3)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/6/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΝΞΙ469ΗΚΥ-03Σ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/7/2023