Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΑΝΡ469ΗΚΥ-Ψ9Σ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/6/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Β16469ΗΚΥ-ΩΝΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/7/2023