Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ2Ν469ΗΚΥ-Ρ3Τ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/6/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 29/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΚ0Φ469ΗΚΥ-6ΝΔ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/7/2023