Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΓΥ469ΗΚΥ-ΜΥ8)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/6/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 29/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΒΧ5469ΗΚΥ-Φ78)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/7/2023