Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “GBMinAIRS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΨ0469ΗΚΥ-24Ν)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΝΩ8469ΗΚΥ-4Ε6)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023