Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Κ1469ΗΚΥ-Θ2Δ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 973Κ469ΗΚΥ-ΩΕΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023