Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΘΘ469ΗΚΥ-ΨΘΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 938Α469ΗΚΥ-ΤΤΩ

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 26/5/2023