Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ΘΩΡΑΞ-Δ (THORAX-D)»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 98Σ2469ΗΚΥ-Ζ05)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/3/2023

Ορθή Επανάληψη 28/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΒΔ6469ΗΚΥ-89Τ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023