Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΧ0469ΗΚΥ-1Ρ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΡΛΧ469ΗΚΥ-ΛΑ4)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023