Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΨΔ469ΗΚΥ-Κ34)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟΚΘ469ΗΚΥ-Ι07)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023