Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “AeroPlas”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΦ6Ν469ΗΚΥ-36Α)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟΓΓ469ΗΚΥ-68Ε)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023