Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “AeroPlas”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΠΒ469ΗΚΥ-0ΧΔ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΠΠΥ469ΗΚΥ-ΗΥΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2023