Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΥΖΖ469ΗΚΥ-ΖΚΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΠ8Χ469ΗΚΥ-ΠΨΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023