Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου “PLANET”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ρ904469ΗΚΥ-ΞΛ5)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Υ6Χ469ΗΚΥ-6Ο3)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023