Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “SELFNANOPUD”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 60ΘΑ469ΗΚΥ-9ΓΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΑΣΗ469ΗΚΥ-Κ26)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023