Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΗΛΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ζ7Α469ΗΚΥ-ΓΝΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΙΕ469ΗΚΥ-ΚΒ7)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023