Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “PyroTRACH”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ξ9Η469ΗΚΥ-ΒΧ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΙ2Ξ469ΗΚΥ-87Ο)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023