Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΧ6469ΗΚΥ-ΝΥΚ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/1/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 7/2/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΗΖΑ469ΗΚΥ-8ΚΦ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/2/2023