Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου “HΙPERION”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΜΘ469ΗΚΥ-ΨΚ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 641Λ469ΗΚΥ-Δ1Π)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/2/2023