Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «AeroPlas»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ε1Σ469ΗΚΥ-ΥΤΘ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΑΖΛ469ΗΚΥ-ΟΜΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022