Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΡΛ469ΗΚΥ-ΛΨ0)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 68Ζ3469ΗΚΥ-ΤΗΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022