Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΒ0469ΗΚΥ-75Κ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 69ΝΥ469ΗΚΥ-5ΑΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022