Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΣ3469ΗΚΥ-Ε6Ψ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΦΓΜ469ΗΚΥ-ΖΗΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 4/11/2022