Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης “ROOF-BREATH”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΥΞ2469ΗΚΥ-1Σ8)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Κ23469ΗΚΥ-Ψ6Κ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 4/11/2022