Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΤΘ469ΗΚΥ-705)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Π0Ω469ΗΚΥ-Ν6Ξ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 4/11/2022