Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “VOCAT”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΜ5469ΗΚΥ-48Ω)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΔΗΠ469ΗΚΥ-ΥΦ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 4/11/2022