Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα, Επιστημονικά Νέα

Αποτελέσματα του έργου PEGASOS, που συντονίζει ο καθηγητής Σπύρος Πανδής, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη

Αποτελέσματα του έργου PEGASOS, που συντονίζει ο καθηγητής Σπύρος Πανδής, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη


Οι επιστήμονες είναι πιο σίγουροι από ποτέ ότι οι άνθρωποι είναι η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως δήλωσε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) στην εγκυρότερη έως σήμερα έκθεσή της, αντλώντας στοιχεία από πληθώρα επιστημονικών παρατηρήσεων – πολλές από τις οποίες συγκεντρώθηκαν από επιστήμονες στην Ευρώπη.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της έκθεσης περιλαμβάνουν και αποτελέσματα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου μεγάλης κλίμακας PEGASOS, που συντονίζει ο καθηγητής Σπύρος Πανδής, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται σε μετρήσεις της ποιότητας του αέρα πάνω από την Ευρώπη από το αερόπλοιο PEGASΟS.

Τα κύρια συμπεράσματα του PEGASOS τα οποία παρουσιάσθηκαν στους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 1. Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την ατμοσφαιρική ρύπανση από το 1970 έχουν προστατεύσει την Ευρώπη από μια δραματική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα της
  • Οι κανονισμοί για τις εκπομπές των αυτοκινήτων και την ποιότητα των καυσίμων ήταν από τις πιο σημαντικές πολιτικές
  • Οι πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξήσει τον μέσο χρόνο ζωής των Ευρωπαίων κατά 5 μήνες
  • Η εισαγωγή των EURO standards για τα αυτοκίνητα ελάττωσε και τα παγκόσμια επίπεδα όζοντος αυξάνοντας την αγροτική παραγωγή κατά 0.3% σε παγκόσμια κλίμακα.
 2. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια για βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη
  • Μερικές από τις επιλογές είναι μη προφανείς: περιορισμοί των εκπομπών αμμωνίας από την γεωργία και την κτηνοτροφία, περιορισμός της οικιακής και αγροτικής καύσης βιομάζας, κλπ.
  • Η επίδραση των παραπάνω μέτρων στο κλίμα θα είναι πολύ μικρή.
 3. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αλλάξει από +0.3 έως -0.2 C στα επόμενα 40 χρόνια λόγω των πιθανών μέτρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  •  Τα μέτρα στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση από ότι αυτά στις αναπτυγμένες.
  • Στην Ευρώπη η αλλαγή εξ αιτίας αυτών των μέτρων θα είναι +0.5°C και στην Αρκτική +0.8°C.
  • Τα αποτελέσματα της ελάττωσης εκπομπών ατμοσφαιρικών σωματιδίων είναι συχνά πιο σημαντικά σε άλλες περιοχές από αυτές των πηγών.
  • Αυτά τα αποτελέσματα είναι μικρά σε σύγκριση με αυτά της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου.
 4. Η ελάττωση των εκπομπών του μεθανίου μπορεί να ελαττώσει την μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά 0.2°C και ταυτόχρονα να ελαττώσει το όζον.
 5. Τα κοινά οφέλη πολιτικών για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή εξαρτώνται από τον τύπο του ρύπου:
  • Είναι σημαντικά για το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου αλλά είναι πολύ μικρά για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.
  • Τόσο οι πολιτικές για το κλίμα όσο και για την ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να ελαττώσουν το όζον σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη θα είναι ετερογενής τόσο χωρικά όσο και χρονικά για τους διάφορους ρύπους. Θα προκαλέσει:
   •  αυξήσεις στο όζον αλλά μεικτές αλλαγές (τόσο αυξήσεις όσο και ελαττώσεις) στα αιωρούμενα σωματίδια
   • πιθανότατα σημαντική αύξηση στις εκπομπές από πυρκαγιές δασών
   • αύξηση στις φυσικές εκπομπών βιογενών υδρογονανθράκων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας με συνεπακόλουθη αύξηση του όζοντος
   • φιλόδοξος περιορισμός των ανθρωπογενών εκπομπών θα οδηγήσει σε ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρά την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Πεδία: