Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΠΡ469ΗΚΥ-ΗΦΒ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΕΖ0469ΗΚΥ-ΔΩ9)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023