Μια θέση μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΠΤ469ΗΚΥ-Ψ0Ν)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2022