Μία θέση μεταδιδακτορικού/ής συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “Eco-Bio-H2-FCs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΗΓΒ469ΗΚΥ-091)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΙΨΙ469ΗΚΥ-Ω0Α)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/6/2023

Scroll to Top