Μια θέση Φαρμακοποιού στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΧΓ469ΗΚΥ-ΝΚΓ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΛΠΡ469ΗΚΥ-ΑΜΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023