Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «CHEVOPIN»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ7Ο469ΗΚΥ-14Θ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Η0Χ469ΗΚΥ-9ΟΧ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/1/2023