Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ53Ξ469ΗΚΥ-1ΜΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/8/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/8/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΞΚΥ469ΗΚΥ-ΙΜΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/8/2022