Μια θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «HyperION”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΠΠ7469ΗΚΥ-Β0Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/7/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/8/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΙΩΝ469ΗΚΥ-ΔΑΟ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2022