Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Η3Κ469ΗΚΥ-Υ3Τ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2024

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/2/2024

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΘΘ6469ΗΚΥ-ΖΨΟ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2024