Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Ζ2469ΗΚΥ-Θ84)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΘΔΓ469ΗΚΥ-8ΑΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/12/2023