Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ2ΧΛ469ΗΚΥ-ΙΞΧ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 4/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 95ΘΤ469ΗΚΥ-ΔΥΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023