Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί > Προηγούμενοι Διαγωνισμοί
youarehere2
 

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί


 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια MICRO-RAMAN Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας/High Resolution Micro-Raman System» στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 165.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΕΕΣ PDF, EEEΣ XML, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ.

Καταληκτική ημερομηνία: 09/12/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 15.774,19 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 06/11/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αερίων, ξηρού πάγου και υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 46.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 08/10/2019

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Χρωματογράφου Αερίων και Φασματόμετρου Μάζας» στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά (ΒΙΟΜΕΚ)», T1ΕΔΚ-00279 - MIS 5030154 της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.645,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 07/06/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού (Ανιχνευτής, στήλες, προστήλες χρωματογραφίας)» στο πλαίσιο της Πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands» - [DOMUS_CW] του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020 - INTERREG BALKANMED» με βάση το Subsidy Contract No:BMP1/2.2/2564/2017 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 12.096,77 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 28.05.2019

 

Διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις για το συνοπτικό διαγωνισμό για την «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» Α.Π. (Τ.Π.) 154/18.03.2019, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 19PROC004629044

Οι διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις και το επικαιροποιημένο παράρτημα περιγράφονται αναλυτικά Διευκρινίσεις Παράρτημα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 36.693,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 02.04.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματογράφου μάζας για on-line ανάλυση σύστασης αερίων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 28.03.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» ΠΕΡΑΝ) με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002358 (Υποέργο Α/Α 2), που χρηματοδοτείται από το υποέργο: «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα
και Ανάπτυξη-Δυτική Ελλάδα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 33.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Περίληψη, Παραρτήματα, Διευκρινίσεις, Διευκρινίσεις (Τμήμα 11), Παράρτημα (νέο).

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 18.03.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS», που χρηματοδοτείται από την Πράξη «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands» - [DOMUS_CW], με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 35.887,09 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 05.02.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών», στο πλαίσιο της Πράξης «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους (ΜΟΗΙΤΟ+)», MIS5030604, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 49.100,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 30.01.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια λυοφιλοποιητή (Freeze-drier) για ξήρανση ευαίσθητων βιολογικών παρασκευασμάτων και συστήματος για κλιμακούμενη (scale-up) παρασκευή νανοσωματιδίων με τεχνικές μικροροής με εξαρτήματα/εξοπλισμό για μικροσκοπική παρατήρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 59.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Παράτηση

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια λυοφιλοποιητή (Freeze-drier) για ξήρανση ευαίσθητων βιολογικών παρασκευασμάτων και συστήματος για κλιμακούμενη (scale-up) παρασκευή νανοσωματιδίων με τεχνικές μικροροής με εξαρτήματα/εξοπλισμό για μικροσκοπική παρατήρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 59.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την Προμήθεια: «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 49.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 23.387,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Βελτιστοποίηση αποκεντρωμένου συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων κι εξυγίανσης μέσω τεχνητών υγροβιότοπων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 55.645,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Επικαιροποίηση Παραρτημάτων.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ανιχνευτή φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Υπηρεσίες φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης: 62.903,22 πλέον 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Προκήρυξη και Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: "Υπολογιστικός εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και φορητοί υπολογιστές" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04 Ιουλίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2018
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ και Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την προμήθεια: «Εξοπλισμού γραφείου, εργαστηριακών αναλωσίμων ευρείας χρήσης, εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλωσίμων, φιαλών αερίου για χρωματογραφία και καθαριστικών, απορρυπαντικών, χαρτιών εργαστηρίου για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 22.379,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/6/2018
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, Παραρτήματα.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23 Απριλίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14 Μαϊου 2018
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, Παραρτήματα και Παράταση - Διευκρίνιση.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός «Manual Screen Printer: Μηχανικός Εκτυπωτής Οθόνης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια εμφιαλωμένου πόσιμου νερού για το έτος 2018 (ενδεικτική ποσότητα 600 φιαλών των 18,9 Lt η καθεμία)".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός Συστήματος Αδιαλείπτου Παροχής Ισχύος (UPS) όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρου 117 Ν.4412/2016) για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2018 για τις ανάγκες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία: 20 Φεβρουαρίου 2018
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Περίληψη, Συνοπτικός διαγωνισμός.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια Μονάδας Υγρής Διασποράς για το Mastersizer 3000".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός  «Σετ πολλαπλασιαστή στροφών, συνοδευόμενου από απαραίτητα εξαρτήματα για την συναρμογή του». (Η περιγραφή αναφέρεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα I)".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός Δειγματογραφέα έξι (6) θέσεων για το Περιθλασίμετρο XRD D2 Phaser οίκου Bruker".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Αναβάθμιση του συστήματος εναπόθεσης ατμών AIXTRON".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια ενός Renishaw Raman Shutter for InVia Spectrometer".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια εξαρτήματος στήριξης δειγμάτων που προσαρμόζεται στην βάση ανάλυσης υψηλής ταχύτητας της εταιρείας RENISHAW".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια ενός ρολού φιλμ Teflon PFA 500LP, πάχους 0.125mm, πλάτους 1m και μήκους 170m ".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ»  με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

Ημερομηνία ανάρτησης: 9 Σεπτεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2017
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, Παράρτημα ΙΙ, ΙΙΙ.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ»  με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

Ημερομηνία ανάρτησης: 1 Σεπτεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2017
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, Παραρτήματα.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια ενός αναλυτή διοξειδίου του θείου (SO2 monitor)".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια συστήματος αρπαγών για χρήση σε σερβοϋδραυλική MTS 858 Mini Bionix για τη διεξαγωγή δοκιμών α) εφελκυσμού και β) κάμψης 3-4 σημείων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "1. Ανταλλακτικά και επισκευή-αντικατάσταση του 514nm laser του συστήματος InVia, Renishaw, και 2. ΟΠΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ SEMROCK 514 nm  MaxLine laser clean up filter".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "«Επιδιορθώσεις και χρωματισμοί όψεων κτηρίου «Α. Παγιατάκη»".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Υγρού αζώτου, αερίων, ξηρού πάγου»  με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Νέα ημερομηνία ανάρτησης: 13 Ιουλίου 2017
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2017
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, ΤΕΥΔ.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση αυτού στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου Graphene Week 2017 και την τεχνική υποστήριξη αυτού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 5 Ιουλίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2017
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, ΤΕΥΔ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Συγκρότημα για την ψυχαγωγία συνέδρων στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, 2017".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια συνεδριακού υλικού για 600 άτομα: Badges συνέδρων, στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται η εκτύπωση του ονόματος του συνέδρου και η χώρα προέλευσής του, Λουράκι λαιμού με διπλό κούμπωμα, Στυλό, Σημειωματάριο, Τσάντα πλάτης με μία ή δύο θήκες".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "1. Η προμήθεια 30 περιπτέρων στο Foyer της Ολυμπίας και της Ιλισσός (4τμ, 6 τμ και 8 τμ και 12 τμ) στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα. a. Κόστος για βασική δομή με fascia board, 1 παροχή ρεύματος και πολύπριζο, b. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση των περιπτέρων, c. 2 spot lighting/ ανά περίπτερο, d. Προκαταρκτικό πλάνο περιπτέρων, 2.Κόστος εκτύπωσης γραφικών ανά τ.μ.".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) για το επίσημο δείπνο του συνεδρίου Graphene Week 2017» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 22.580,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 27 Ιουνίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2017
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ, ΤΕΥΔ.

 

Ενημέρωση για την ημερομηνία αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών του Άρθρου 18 της προκήρυξης του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου GRAPHENE WEEK 2017, 25-29/09/2017

Για την ενημέρωση πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια θερμαινόμενης πλάκας για μικροσκόπιο LEICA (DM2500 M) με αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας με ελάχιστο βήμα 0.1°C".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ενημέρωση για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών επί της προκήρυξης του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου GRAPHENE WEEK 2017, 25-29/09/2017

Για την ενημέρωση πατήστε εδώ.

 

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου GRAPHENE WEEK 2017, 25-29/09/2017

Για τις διευκρινίσεις πατήστε εδώ.

 

Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου GRAPHENE WEEK 2017, 25-29/09/2017

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια κελίου μέτρησης μεγέθους σωματιδίων για τη μονάδα υγρής διασποράς Hydro SV του Mastersizer 3000".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια των παρακάτω συστημάτων (ανά τμήμα) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης πρόσκλησης.

ΤΜΗΜΑ Α
Επέκταση συστήματος αποθήκευσης Dell Power Vault MD 3820i (S/T 5087952).

ΤΜΗΜΑ Β
Β.1. Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και προστασίας  και
Β.2. Σύστημα υποστήριξης συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός συστήματος συζευγμένων  μηχανικών βάσεων με δυνατότητα κίνησης σε δύο κάθετους άξονες στο επίπεδο (Motorized XY scanning stage) με δυνατότητα σάρωσης περιοχής 7x7 cm2».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια ενός Nanoindenting Option for the Dimension Icon SPM (Includes cantilever holder and one-diamond-tipped cantilever (Model PDNISP)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Η προμήθεια δύο (n.2) PUSH-TO-PULL HIGH STIFFNESS FOR HYSITRON NANOINDENTER».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνσιμός σε ευρώ

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό. Προμηθευόμενο είδος: "Σύστημα μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου ασύμμετρης ροής (Asymmetrical Flow FFF) συνδυαζόμενο με υπάρχον σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) για συνδυαστική χρωματογραφία".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών στο πλάισιο συνοπτικού διαγωνισμού (ορθή επανάληψη)

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: "Η προμήθεια Συσκευής μικρο αξονικής τομογραφίας (micro-CT) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι"

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών στο πλάισιο συνοπτικού διαγωνισμού (ορθή επανάληψη)

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: "Η προμήθεια Συσκευής Υπέρυθρης φασματοσκοπίας με μικροσκόπιο και μηχανισμό αυτόματης σάρωσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι"

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 'Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: Επισκευές εξωτερικής τοιχοποιίας και χρωματισμός κτηρίων Α&Β «Γ. Παπαθεοδώρου», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κωδικός NUTS 232

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 'Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: Υγρομόνωση ταράτσας κτηρίου Β «Γ. Παπαθεοδώρου», του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κωδικός NUTS 232

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: Συντήρηση & Eπισκευή τμήματος Αλουμινοκατασκευών κτηρίων Α&Β «Γ. Παπαθεοδώρου» του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κωδικός NUTS 232

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣγια τη "Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ  (διάρκειας ενός έτους)"

Ημερομηνία ανάρτησης: 07 Σεπτεμβρίου 2016
Καταληκτική ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2016
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Λογισμικό για ανάλυση μεγέθους σωματιδίων με χρήση εικόνων Raman».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: Η προμήθεια 75 κομματιών: «Πολυμερικές μεμβράνες με τα αντίστοιχα ανοδικά και καθοδικά ηλεκτρόδια για χρήση των σε κυψελίδες ηλεκτρόλυσης νερού υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: Η προμήθεια 65 κομματιών: «Πορώδεις πλάκες Τιτανίου για χρήση, σε κυψελίδες ηλεκτρόλυσης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣγια τη "Φύλαξη των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ  (Διάρκειας ενός έτους)"

Ημερομηνία ανάρτησης: 02 Αυγούστου 2016
Καταληκτική ημερομηνία: 29 Αυγούστου 2016
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια ενός φούρνουMicro-tensile tester compatible with AFM and Raman microscopes, with 5N and 200N load cells and clamps for simple tension/compression, 3- and 4-point bending".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια ενός φούρνου Nabertherm L 40//11/C450".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "H προμήθεια Υγρού Αζώτου και Αερίων για τις ανάγκες ενός έτους του Ινστιτούτου επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ). Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο Τμήματα Α) προμήθεια υγρού Αζώτου Β) προμήθεια αερίων".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενα της πρόσκλησης: "Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης) για τις ανάγκες του έργου Core 1".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών

Αντικείμενο της πρόσκλησης: "Προμήθεια Podule repair kit for white light correction".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας (Innovation HUBs) σε επιλεγμένους τομείς ερευνητικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός & Λειτουργία Επιχειρησιακών Μονάδων (Δομών) Στήριξης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας στην Πάτρα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο διοργάνωσης του 14ου Συμποσίου Κατάλυσης

Αντικείμενα της πρόσκλησης: "Η ενοικίαση μίας συνεδριακής αίθουσας και μίας παράλληλης για την ανάρτηση poster και η καθημερινή επισιτιστική κάλυψη, (συνολικά 2 γεύματα και 5 διαλείμματα καφέ), για 100 άτομα, για το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου, 2016, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 14ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης στην Πάτρα".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο πρόχειρου διαγωνισμού

Αντικείμενα της πρόσκλησης: "Προμήθεια Συσκευής κοκκομετρικής ανάλυσης με περίθλαση ακτίνων Laser με σύστημα υγρής και ξηρής διασποράς".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Αντικείμενα της πρόσκλησης: "Πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Αντικείμενα της πρόσκλησης: "Αναβάθμιση του συστήματος φασματοσκοπίας Raman ΙnVia Reflex": Laser 633nm, 17 mW των οπτικών συμπεριλαμβανομένων και φίλτρο άκρης (edge filter) από 100 cm-1.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Αντικείμενα της πρόσκλησης:Προμήθεια  συστήματος παροχής ψηφιακά ελεγχόμενης υψηλής τάσης πηγής ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ZEISS SUPRA 35VP (EHT digital controlled tetrode supply for ZEISS SUPRA 35VP).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Αντικείμενα της πρόσκλησης: 1 Newport 919P-003-10 thermopile sensor, 1 Newport 818-ST2/DB sensor, 1 Newport 818--SL/DB sensor, 1 Olympus LMPLFLN 50x.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αντικείμενο της  πρόσκλησης:Αντικειμενικοί φακοί στην περιοχή υπεριώδους (UV) για χρήση με σύστημα μικροσκοπίας Raman ΙnVia Reflex serial No H26315

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  TO ΕΡΓΟ  «αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος  φασματοσκοπίας Raman«RenishawInViaReflex 138Q84»

Ημερομηνία ανάρτησης: 18 Νοεμβρίου2015
Καταληκτική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου2015
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣγια τη σύναψη σύμβασης για το έργο "Διάταξη picoσκληρομέτρησης που θα μπορεί να εγκατασταθεί εντός ηλεκτρονικού ή/και οπτικού μικροσκοπίου"

Ημερομηνία ανάρτησης: 30 Οκτωβρίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία: 01 Δεκεμβρίου 2015
Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ANTIKEIMENO THΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ"

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω διόρθωσης της προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο την "Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ"  (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης) ΑΔΑ: 7ΗΟ3469ΗΚΥ-ΣΝΛ (περίληψη διακήρυξης).

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ANTIKEIMENO THN "ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ"

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο την: «Φύλαξη των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης) ΑΔΑ: ΩΩΒΠ469ΗΚΥ-5ΔΓ (περίληψη διακήρυξης).

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού της κουζίνας

Το ΙΤΕ προτίθεται να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 5: Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013. Ο διεθνής διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των προσφορών ΕΣΗΔΗΣ. Επισυνάπτονται τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού τα οποία τίθεται σε διαβούλευση με χρονική διάρκεια από 07.08.2015 έως και 23.08.2015. μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

Η διαβούλευση λήγει στις 23.08. 2015 και ώρα 24:00. Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 23/08/2015 και ώρα 24:00 με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση siokas@iceht.forth.gr.

 

Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 3: Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου

Το ΙΤΕ προτίθεται να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 3: Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013. Ο διεθνής διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των προσφορών ΕΣΗΔΗΣ. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, τα οποία τίθενται σε διαβούλευση με χρονική διάρκεια από 03.07.2015 έως και 13.07.2015, μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

Η διαβούλευση λήγει στις 13.07. 2015 και ώρα 24:00. Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 13/07/2015 και ώρα 24:00 με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση siokas@iceht.forth.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Υγρού Αζώτου και Αερίων για τις ανάγκες ενός έτους του ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ. Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο τμήματα Α) Προμήθεια Υγρού Αζώτου και Β) Προμήθεια Αερίων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο: Διάταξη σάρωσης δειγμάτων υψηλής ακρίβειας για την αναβάθμιση του φασματογράφου Raman Renishaw inVia 2000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο: Virtulization Server & Storage Array.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσεται Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για: Α) Για την πλήρη Τεχνική Εξυπηρέτηση 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων, Β) Για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, και Γ) Για την προμήθεια χαρτιού Roll & αναλωσίμων για εκτυπωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Ανταλλακτικά, οπτικά μέρη, εξαρτήματα προσαρμογής (mounts & I/F), φίλτρα και αναλυτές πόλωσης, κατάλληλοι για φασματοσκοπία Raman.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Ανταλλακτικά φακοί, κατάλληλοι για φασματοσκοπία RAMAN.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο: Ανταλλακτικά, ηλεκτρονικά μέρη (drivers-scanners), καλώδια, προσαρμοστήρες (Mounts-adapters), καθρέπτες, φίλτρα και βάσεις προσαρμογής κατάλληλα για φασματοσκοπία RAMAN σε συνδυασμό με ατομική μικροσκοπία σάρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για "Φορητή Διάταξη Φασματοσκοπίας RAMAN"

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια του επιστημονικού οργάνου: "Φορητή Διάταξη Φασματοσκοπίας RAMAN". (ΑΔΑ: Β3ΣΠ469ΗΚΥ-ΤΤΕ, Αρ. προκ.: 14PROC002308633).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για "Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης για τη μέτρηση μηχανικών τάσεων με εξαιρετική ακρίβεια"

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΩΒΓΕ469ΗΚΥ-037/30.07.2014), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά  με αντικείμενο την προμήθεια του επιστημονικού οργάνου: "Μικροσκόπιο ατομικής δύναμης για τη μέτρηση μηχανικών τάσεων με εξαιρετική ακρίβεια".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για "Διάταξη φασματοσκοπίας υπερβραχέων παλμών pump and probe"

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΩΛΑΓ469ΗΚΥ-Χ71/30.07.2014), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια του επιστημονικού οργάνου:"Διάταξη φασματοσκοπίας υπερβραχέων παλμών pump and probe".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ANTIKEIMENO THN "ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ"

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής που εδρεύει στο Πλατάνι Πατρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά με αντικείμενο την: «Φύλαξη των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια χρωματογράφου αερίων με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων, αυτόματο δειγματολήπτη και σύστημα αυτόματης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (Gas Chromatographer with Electron Capture Detector, Auto-Sampler, and data acquisition and processing system) για τη μέτρηση της συγκέντρωσης αλογονούχων οργανικών ενώσεων (Ηalogenated Organic Compounds) σε υδατικά συστήματα και εδάφη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια συστήματος laser μήκους κύματος 785 nm, με ισχύ εξόδου 300 mW, που θα συνοδεύεται από εξαρτήματα στήριξης, φράγμα, φίλτρο και πολωτή (Laser system @ 785 nm, 300 mW power with the proper mounting, grating filter and polarizer).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου, ανίχνευσης και επικοινωνίας περιφερειακών συστημάτων υποστήριξης λειτουργίας του φασματοσκοπίου Raman T-64000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα